Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Hantering av farligt gods: Lagerhållning, logistik och transport

Hantering av farligt gods: Lagerhållning, logistik och transport

Att hantera farligt gods är en uppgift som kommer med stort ansvar. Felaktig hantering av farligt gods kan ha förödande konsekvenser, som inte bara kan leda till skada på personal och egendom, men också till allvarlig miljöskada. I detta inlägg tar vi en närmare titt på vad farligt gods egentligen innebär och hur det kan hanteras på ett säkert sätt genom effektiv lagerhållning, logistik och transport.

Gå direkt till:

  1. Vad menas med farligt gods?
  2. Regler och lagar
  3. Lagerhållning och logistik av farligt gods
  4. Transport av farligt gods

Vad menas med farligt gods?

Farligt gods avser ämnen eller material som har potentiella risker för människors hälsa, egendom eller miljö vid transport eller lagring. Dessa ämnen kan vara av olika natur, inklusive men inte begränsat till brandfarliga, explosiva, radioaktiva, biologiska, kemiska eller toxiska ämnen.

Det inkluderar också ämnen som kan reagera farligt under specifika förhållanden, till exempel vid kontakt med vatten eller luft, eller under temperaturförändringar. Farligt gods kan finnas i olika former – fast, flytande eller gasform. För att säkerställa säkerheten kring hantering och transport av dessa varor, är det strikta regler och bestämmelser som måste följas. Detta inkluderar korrekt klassificering, etikettering, packning och lagring av dessa ämnen, samt specifik utbildning för dem som hanterar dem.

Regler och lagar

För att säkerställa korrekt och effektiv hantering av farligt gods finns det ett flertal regler och lagar både på nationell och internationell nivå. I Sverige övervakar Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket följderna av dessa lagar. Internationellt sett följer länder och företag oftast riktlinjer från FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, som sedan översätts till nationella och regionala regelverk.

Lagerhållning och logistik av farligt gods

Ett välplanerat lagersystem är av största vikt när det gäller lagring av farligt gods. Säker lagring innebär att förvara gods på ett sådant sätt att det minimerar risker för olyckor och skador. Godset måste lagras i speciella lagringsutrymmen utformade för att motstå läckage och andra potentiella risker. Ventilation, temperaturkontroll och brandbekämpningssystem är avgörande aspekter som behöver beaktas. Dessutom är det viktigt att personalen på lagret har rätt utbildning för att kunna hantera dessa produkter på ett säkert sätt.

Logistiken kring farligt gods kräver en noggrann planering och exekvering. Det börjar med korrekt klassificering och etikettering av godset. Varje farligt ämne eller objekt har sin egen klassificering enligt internationella standarder och dessa klassificeringar måste strikt följas för att säkerställa att godset transporteras säkert.

Dessutom krävs det noggrann dokumentation. All nödvändig information om godset måste vara lättillgängligt och uppdaterat, inklusive uppgifter om faror och nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods är kanske den mest känsliga delen i kedjan. Gods som är felplacerat, felaktigt lastat eller inte säkrat ordentligt kan leda till katastrofala konsekvenser. Lastbilar, tåg och fartyg som transporterar farligt gods måste vara speciellt utrustade och underhållna för att förhindra olyckor. De personer som hanterar dessa transporter måste vara särskilt utbildade i farligt gods och dess transportkrav.

Förutom fysisk säkerhet bör alla företag ha en nödplan för hantering av eventuella olyckor som involverar farligt gods. Detta kan inkludera en tydlig kommunikationsplan, tillgång till nödutrustning och en beredskap att vidta lämpliga åtgärder vid en incident.

Behöver du hjälp med hantering av farligt gods?

Behöver du hjälp med hantering av farligt gods?

Vi på Exacta är inte rädda för en utmaning. Därför har vi sökt kunskap och byggt kompetens kring hantering av farligt gods.

Kontakta oss