Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Skyldigheter i löpande redovisning för olika företagstyper

Skyldigheter i löpande redovisning för olika företagstyper

Löpande redovisning är hjärtat av en organisations ekonomiska verksamhet. Oavsett vilken typ av företag du driver, är det avgörande att ha en noggrann och uppdaterad redovisning av affärstransaktioner. Men beroende på vilken typ av företag du har, finns det specifika regler och krav att tänka på. I den här artikeln går vi igenom skillnaderna och likheterna i löpande redovisning för AB, handelsbolag, ekonomiska föreningar och enskilda firmor.

I denna artikel skriver vi om:

 1. Förstå grunderna i löpande redovisning
 2. Löpande redovisning i aktiebolag (AB)
 3. Löpande redovisning i handelsbolag
 4. Ekonomiska föreningar och deras redovisning
 5. Enskilda firmor och deras unika krav

Förstå grunderna i löpande redovisning

Vad innebär löpande redovisning? Löpande redovisning handlar om att:

 • Regelbundet notera ekonomiska händelser.
 • Klassificera dessa händelser korrekt.
 • Rapportera händelserna på ett strukturerat sätt.
 • Beakta allt från inköp, försäljning, skulder, tillgångar till eget kapital.

Universaliteten i redovisningens principer Trots att varje företagstyp kan ha sina egna specifika regler, återkommer en central tanke:

 • En transparent översikt över företagets ekonomiska status.
 • Att prioritera tydlighet i varje redovisning.
 • Att skapa en plattform som ger insikter i företagets ekonomiska välmående.

Löpande redovisning i aktiebolag (AB)

Balans- och resultaträkning i AB Aktiebolag ställs inför särskilda krav när det kommer till redovisning:

 • Strikta regler: AB måste noga följa bestämmelserna för hur redovisningen ska genomföras.
 • Balansräkning: Denna ger en ögonblicksbild av företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.
 • Resultaträkning: Här visas företagets intäkter och kostnader under en viss period, och resultatet av dessa.

Skyldigheter mot aktieägare Aktiebolag har också särskilda hänsyn att ta på grund av sin struktur:

 • Fördelning av företagsvärde: AB måste redovisa hur företagets värde fördelas bland aktieägarna.
 • Transparens för aktieägare: Eftersom AB har aktieägare, måste redovisningen visa hur investeringar, vinster, förluster och andra ekonomiska händelser påverkar dessa ägares andelar.
 • Utdelning och kapitalförändringar: Eventuella beslut kring utdelning eller andra kapitalförändringar ska också framgå i redovisningen för att ge en tydlig bild av företagets ekonomiska dispositioner.

Löpande redovisning i handelsbolag

Skillnader från aktiebolag Handelsbolags redovisningskrav varierar från de i ett aktiebolag:

 • Mindre detaljerad: Även om det är viktigt att hålla en löpande redovisning, behöver handelsbolag inte gå in i samma detaljnivå som aktiebolag.
 • Flexibilitet: Handelsbolag erbjuder ofta mer flexibilitet när det kommer till hur och när redovisning sker, vilket kan vara till fördel för mindre företag eller de som nyligen startats.

Fördelning mellan delägarna Redovisningen i ett handelsbolag fokuserar särskilt på relationen mellan delägarna:

 • Vinst eller förlust: En av de centrala delarna i redovisningen är att klargöra hur vinsten eller förlusten fördelas mellan de olika delägarna.
 • Varje delägares andel: Redovisningen måste tydligt visa hur företagets ekonomiska händelser har påverkat varje enskild delägares andel.
 • Delägaravtal: Ofta påverkas fördelningen av vinst eller förlust av de avtal som delägarna har sinsemellan. Detta borde reflekteras korrekt i redovisningen för att ge en sann bild av företagets finansiella status.

Ekonomiska föreningar och deras redovisning

Medlemsdriven verksamhet Redovisning för ekonomiska föreningar tar hänsyn till den unika strukturen som dessa organisationer har:

 • Medlemscentrerad: Till skillnad från andra företagsformer är ekonomiska föreningar medlemsdrivna. Det betyder att redovisningen bör centreras kring medlemmarna och deras interaktion med föreningen.
 • Intäkter och kostnader: Redovisningen bör tydligt visa hur intäkter genereras, oftast genom medlemsavgifter eller andra bidrag, samt hur dessa pengar används för att gynna medlemmarna.

Utmärkande transaktioner Några av de transaktioner som är särskilt viktiga att hålla reda på i ekonomiska föreningar är:

 • Medlemsinsatser: Dessa representerar de pengar som medlemmarna sätter in i föreningen, oftast som en del av deras medlemskap. Dessa insatser kan variera beroende på föreningens regler och medlemmarnas avtal.
 • Utdelningar till medlemmar: Om föreningen genererar en vinst kan denna vinst delas ut till medlemmarna. Redovisningen bör tydligt visa hur mycket varje medlem får, vilket kan baseras på deras insatser, deras användning av föreningens tjänster, eller andra kriterier som föreningen sätter upp.
 • Reservfonder: Många ekonomiska föreningar har reservfonder som används för att finansiera framtida projekt eller för att hjälpa föreningen i tider av ekonomisk osäkerhet. Dessa fonder bör tydligt redovisas och deras användning bör övervakas noggrant.

Enskilda firmor och deras unika krav

Enkelhet med en ensam ägare När man driver en enskild firma står man ensam vid rodret. Detta kan ha sina fördelar i redovisningssammanhang:

 • Ingen delning av vinst eller förlust: All inkomst och förlust går direkt till ägaren. Detta förenklar redovisningen eftersom det inte finns några andra parter att ta hänsyn till.
 • Direkt rapportering: I många jurisdiktioner rapporteras inkomst från enskilda firmor direkt på ägarens personliga skattedeklaration, vilket eliminerar behovet av separata företagsskattedeklarationer.

Utmaningar att beakta Trots den tillsynslatande enkelheten finns det fortfarande utmaningar:

 • Skatteansvar: Ägare av enskilda firmor är personligen ansvariga för att betala skatter baserat på företagets vinst. Detta kan inkludera inkomstskatt, socialavgifter och andra skatter beroende på jurisdiktion.
 • Personligt ansvar: Till skillnad från aktiebolag, där ägarna har begränsat ansvar, kan ägare till enskilda firmor hållas personligen ansvariga för företagets skulder. Detta innebär att om företaget går i konkurs, kan ägarens personliga tillgångar användas för att betala skulderna.
 • Bokföringskrav: Även om det kan verka enklare, måste enskilda firmor fortfarande följa bokföringslagar och principer. Korrekt dokumentation av alla transaktioner, kvitton, fakturor och andra ekonomiska dokument är avgörande för att garantera en transparent och laglig redovisning.

Oavsett vilken typ av företag du driver, är löpande redovisning en avgörande del av att hålla din verksamhet ekonomiskt sund. Om du kan förstå specifika krav och regler för din företagsform kan du se till att din redovisning inte bara är korrekt, utan också ger dig den insikt du behöver för att fatta informerade beslut om din verksamhet.