Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
7 misstag att undvika i Löpande redovisning

7 misstag att undvika i Löpande redovisning

Att undvika misstag i löpande redovisning är avgörande för varje företags ekonomiska hälsa och trovärdighet. Korrekt redovisning garanterar inte bara rättvis behandling av anställda och leverantörer utan upprätthåller också företagets rykte och efterlevnad av lagar och regler. Här kommer vi att gå igenom de 7 vanligaste misstag inom löpande redovisning.

Misstag 1: Otillräcklig dokumentation

Problem:

 • Otillräcklig dokumentation av finansiella transaktioner är ett vanligt problem i många företag.
 • Detta innebär att kvitton, fakturor och andra finansiella handlingar inte registreras eller arkiveras på rätt sätt.
 • Ofta förbises vikten av att dokumentera varje ekonomisk aktivitet, oavsett hur liten den är.

Konsekvenser:

 • När transaktioner inte dokumenteras noggrant, uppstår det en risk för felaktig rapportering. Detta kan påverka företagets finansiella utsikter och trovärdighet.
 • Vid revisioner kan brist på dokumentation leda till betydande svårigheter, då revisorer har svårt att verifiera finansiella uppgifter.
 • I värsta fall kan det leda till juridiska problem om företaget inte kan uppvisa korrekt bokföring enligt gällande lagar och standarder.

Lösning:

 • Implementera strikta rutiner för dokumenthantering. Detta inkluderar att systematiskt samla in, granska och arkivera alla finansiella dokument.
 • Utbilda all personal om vikten av korrekt dokumentation. Se till att alla förstår processerna och följer dem konsekvent.
 • Använda moderna redovisningssystem som automatiskt spårar och lagrar transaktionsinformation. Detta minskar risken för mänskliga fel och förenklar processen för dokumenthantering.
 • Genomföra regelbundna interna revisioner för att säkerställa att dokumentationsprocessen följs. Detta bör inkludera slumpmässiga kontroller av finansiella poster för att upptäcka och rätta till eventuella inkonsekvenser.
 • Skapa en kultur där noggrann dokumentation ses som en central del av företagets verksamhet. Personalen bör uppmuntras och belönas för att upprätthålla höga standarder i dokumenthanteringen.

 

 

Misstag 2: Ignorering av små transaktioner

Problem:

 • I många företag behandlas små transaktioner som mindre viktiga eller till och med obetydliga. Denna inställning kan uppstå på grund av en missuppfattning att små summor inte påverkar det stora hela.
 • Det finns en tendens att prioritera större ekonomiska händelser, medan mindre utgifter och inkomster förbises eller hanteras mindre noggrant.
 • Ett typiskt exempel är små utlägg för kontorsmaterial eller mindre kundfordringar, som ofta inte registreras med samma noggrannhet som större transaktioner.

Konsekvenser:

 • Dessa små transaktioner ackumuleras över tid och kan till slut representera en betydande summa pengar.
 • Försummade små transaktioner kan orsaka stora fel i företagets finansiella rapporter. Detta kan leda till en snedvriden bild av företagets ekonomiska situation.
 • En annan konsekvens är budgetmissanpassningar. När små utgifter inte spåras korrekt, blir det svårare att upprätta en realistisk och effektiv budget.

Lösning:

 • Behandla alla finansiella transaktioner med samma noggrannhet, oavsett storlek. Det är viktigt att etablera en kultur där varje öre räknas.
 • Använda automatiserade redovisningssystem som kan spåra och registrera även de minsta transaktionerna. Detta minskar arbetsbelastningen och risken för mänskliga fel.
 • Regelbundet granska och analysera alla finansiella transaktioner, inklusive de mindre. Detta kan hjälpa till att identifiera mönster och potentiella besparingar.
 • Utbilda personalen om vikten av att dokumentera och hantera alla transaktioner. Detta bör inkludera regelbundna påminnelser och utbildningssessioner om företagets redovisningsprinciper.
 • Implementera rutiner för regelbunden kontroll och uppföljning av alla finansiella aktiviteter, för att säkerställa att inga transaktioner försummas.

Misstag 3: Bristfällig uppföljning av fordringar

Problem:

 • Otillräcklig uppföljning av kundfordringar är ett vanligt problem i många företag, särskilt de med ett stort antal små till medelstora kundkonton.
 • Företag misslyckas ofta med att noggrant övervaka och hantera förfallna betalningar, vilket kan bero på brist på resurser, system eller rätt processer.
 • Ett vanligt scenario är när fakturor skickas ut men ingen dedikerad process finns för att följa upp dem, vilket leder till att betalningar försenas eller helt uteblir.

Konsekvenser:

 • När kundfordringar inte hanteras effektivt kan det leda till signifikant minskade inkomster för företaget. Förlorade eller försenade betalningar påverkar direkt företagets kassaflöde.
 • Likviditetsproblem kan uppstå, vilket i sin tur kan påverka företagets förmåga att betala sina egna räkningar och investera i tillväxt.
 • Otillräcklig fordringshantering kan också leda till en felaktig bild av företagets finansiella hälsa, då förfallna men inte uppföljda fordringar kan registreras som tillgångar trots att de kanske aldrig kommer att betalas.

Lösning:

 • Implementera en robust process för fordringshantering. Detta bör inkludera tydliga steg för fakturering, uppföljning och vid behov inkasso.
 • Använda automatiserade redovisningssystem som kan spåra och flagga förfallna betalningar, vilket gör det lättare för personalen att vidta åtgärder.
 • Skapa tydliga riktlinjer för kommunikation med kunder gällande förfallna betalningar, inklusive påminnelser via e-post, telefon och eventuellt brev.
 • Regelbundna genomgångar av kundfordringskonton bör genomföras för att identifiera och åtgärda eventuella problem snabbt.
 • Överväg att erbjuda olika betalningsalternativ och flexibla planer för kunder som har svårt att betala i tid, vilket kan förbättra kundrelationer och öka chansen att få betalt.
 • Utbilda personalen om vikten av aktiv fordringshantering och hur den påverkar företagets övergripande finansiella hälsa.

 

 

Misstag 4: Felaktig kostnadsfördelning

Problem:

 • Felaktig kostnadsfördelning är ett allvarligt misstag i redovisningen som uppstår när kostnader inte tilldelas korrekt till relevanta kostnadsställen eller projekt.
 • Detta problem kan uppstå på grund av brist på förståelse för hur olika kostnader ska klassificeras eller genom en överdriven förenkling av kostnadsfördelningsprocessen.
 • Ett vanligt exempel är att generella administrationskostnader felaktigt belastar specifika projekt, vilket ger en snedvriden bild av projektets verkliga kostnader.

Konsekvenser:

 • När kostnader inte fördelas korrekt, kan det leda till felaktiga finansiella rapporter, vilket kan påverka beslutsfattandet på hög nivå.
 • Det kan också leda till felaktig budgetering och resursallokering. Till exempel kan ett projekt verka mer eller mindre kostsamt än det faktiskt är, vilket leder till felaktiga investeringsbeslut.
 • På längre sikt kan sådana felaktigheter underminera förtroendet för företagets finansiella rapporter och kan även leda till juridiska problem om rapporteringen inte uppfyller gällande standarder och lagkrav.

Lösning:

 • Utveckla och implementera tydliga riktlinjer för kostnadsfördelning. Detta bör inkludera specifika regler för hur olika typer av kostnader ska hanteras och tilldelas.
 • Använda sofistikerade redovisningssystem som tillåter detaljerad spårning och allokering av kostnader till lämpliga kostnadsställen eller projekt.
 • Genomföra regelbundna utbildningsprogram för redovisningspersonalen för att säkerställa att de är uppdaterade med de senaste standarderna och bästa praxis för kostnadsfördelning.
 • Införa noggranna kontroller och granskningar för att regelbundet övervaka och justera kostnadsfördelningsprocessen. Detta kan inkludera månatliga eller kvartalsvisa översyner av kostnadsrapporter.
 • Etablera en process för interna eller externa revisioner som kan identifiera och korrigera eventuella felaktigheter i kostnadsfördelningen.

 

Misstag 5: Försummade skatteberäkningar

Problem:

 • Ett av de vanligaste felen inom företagsredovisning är felaktiga eller försummade skatteberäkningar och inbetalningar.
 • Detta kan bero på en rad olika faktorer, inklusive brist på kunskap om aktuella skattelagar, missförstånd kring hur skatt beräknas på olika typer av inkomster, eller helt enkelt slarv i bokföringsprocessen.
 • Ett typiskt exempel är att inte hålla reda på förändringar i skattesatser eller att missa viktiga avdrag som företaget har rätt till, vilket resulterar i antingen överbetalning eller underbetalning av skatt.

Konsekvenser:

 • Fel i skatteberäkningarna kan leda till allvarliga finansiella följder för företaget, inklusive risk för böter och rättsliga problem om skatter inte betalas korrekt och i tid.
 • Om skatten betalas för sent, kan det tillkomma räntor och straffavgifter som ytterligare ökar företagets finansiella bördor.
 • Regelbundna fel i skattehanteringen kan också skada företagets rykte och relationer med skattemyndigheter, vilket kan leda till mer noggranna granskningar och revisioner i framtiden.

Lösning:

 • Använda pålitliga redovisningssystem som automatiskt håller reda på skatteberäkningar och inbetalningar. Många moderna system erbjuder funktioner för att spåra skatteförändringar och beräkna skatter korrekt.
 • Hålla sig kontinuerligt uppdaterad med gällande skattelagar och bestämmelser. Detta kan innebära att regelbundet delta i fortbildningar eller samarbeta med en skatterådgivare.
 • Implementera interna rutiner för att regelbundet granska och verifiera skatteberäkningar och inbetalningar. Detta bör inkludera kvartalsvisa eller årliga genomgångar av skatterapporter.
 • Om möjligt, arbeta med externa skatterådgivare eller revisorer för att granska företagets skatteberäkningar och inbetalningar. Deras expertis kan hjälpa till att identifiera och korrigera eventuella fel och säkerställa att företaget följer alla relevanta skattelagar.
 • Uppmuntra en kultur av noggrannhet och ansvar när det gäller skattehantering inom företaget. Detta inkluderar att se till att alla som arbetar med finansiell rapportering och skatteberäkningar förstår deras betydelse och konsekvenserna av fel.

 

 

Misstag 6: Otillräcklig intern kontroll

Problem:

 • Brister i interna kontrollsystem är ett allvarligt problem som kan få stora konsekvenser för ett företags finansiella hantering.
 • Otillräckliga interna kontroller kan bero på flera faktorer, inklusive brist på tydliga procedurer, otillräcklig övervakning av finansiella processer, och bristfällig utbildning av personal.
 • Ett vanligt exempel är avsaknaden av segregation av uppgifter, där samma person hanterar flera aspekter av finansiella transaktioner, vilket ökar risken för fel och bedrägerier.

Konsekvenser:

 • När interna kontroller är bristfälliga ökar risken för bedrägeri inom organisationen. Detta kan inkludera allt från förskingring till oegentligheter i bokföringen.
 • Felaktigheter i redovisningen är mer sannolika, vilket kan leda till felaktiga finansiella rapporter och beslutsfattande baserat på felaktig information.
 • Otillräcklig intern kontroll kan även leda till att företaget inte uppfyller regelverk och lagstiftning, vilket kan resultera i juridiska problem och böter.

Lösning:

 • Stärka interna kontroller genom att införa tydliga och konsekventa procedurer för alla finansiella processer. Detta bör inkludera regler för godkännande av transaktioner, övervakning och rapportering.
 • Implementera segregation av uppgifter inom finansavdelningen. Se till att olika personer hanterar olika aspekter av finansiella transaktioner för att minska risken för bedrägeri och fel.
 • Genomföra regelbundna interna och externa revisioner för att granska och bedöma effektiviteten i de interna kontrollsystemen. Detta hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella svagheter.
 • Utbilda personalen om vikten av interna kontroller och uppmuntra en öppen dialog om potentiella risker och hur de kan minskas.
 • Använda moderna redovisnings- och övervakningssystem som kan ge automatiserade varningar vid misstänkta aktiviteter eller avvikelser från etablerade rutiner.

 

 

Misstag 7: Brist på fortbildning

Problem:

 • Otillräcklig fortbildning och uppdatering av kunskaper inom redovisning är ett betydande problem i många företag. Detta kan bero på en rad faktorer, som brist på tid, resurser eller en uppfattning att nuvarande kunskaper är tillräckliga.
 • I en snabbt föränderlig finansiell miljö, där nya regler, teknologier och metoder ständigt introduceras, är det avgörande att redovisningspersonalen håller sig uppdaterad.
 • Vanliga brister inkluderar okunskap om nya skatteregler, redovisningsstandarder eller bristande förståelse för nya redovisningsprogram och -verktyg.

Konsekvenser:

 • Om redovisningspersonal inte regelbundet utbildas kan detta leda till användning av föråldrade metoder, vilket kan resultera i felaktig redovisning och finansiella rapporter.
 • Brist på efterlevnad av nya regler och standarder kan orsaka juridiska och finansiella risker för företaget.
 • Företaget kan också missa möjligheter att effektivisera redovisningsprocesserna genom användning av ny teknik, vilket kan leda till lägre produktivitet och konkurrenskraft.

Lösning:

 • Implementera en policy för fortgående utbildning och professionell utveckling för all redovisningspersonal. Detta bör omfatta regelbundna kurser och seminarier om aktuella ämnen inom redovisning och finans.
 • Uppmuntra och ge möjligheter för personalen att delta i branschspecifika evenemang och webbinarier som hålls av professionella organisationer.
 • Investera i online-kurser och träning för att ge personalen flexibla lärandealternativ som kan anpassas till deras arbetsbelastning.
 • Skapa ett system där personalen regelbundet uppdateras om nya lagar, standarder och bästa praxis inom redovisning.
 • Erbjuda incitament för personal som tar initiativ till sin egen professionella utveckling, som certifieringar eller specialiseringar inom specifika redovisningsområden.

 

Slutsats:

Att undvika dessa misstag förbättrar inte bara företagets löpande redovisning utan stärker även dess rykte och ekonomiska stabilitet. En noggrann, effektiv och ständigt uppdaterad redovisningsprocess är avgörande för varje företags framgång.