Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
3 vanligaste misstag man gör när man anställer personal

3 vanligaste misstag man gör när man anställer personal

Att rekrytera rätt personal är en avgörande process för varje företag. Det är dock inte ovanligt att arbetsgivare gör misstag under rekryteringsprocessen, vilket kan ha långsiktiga konsekvenser för både organisationen och dess team. I denna artikel kommer vi att gå igenom de 3 vanligaste misstagen som görs när man anställer personal och erbjuder insikter om hur dessa kan undvikas med stöd från Exacta.

 

1. Bristande förberedelse

Att förbereda en tydlig och omfattande rollbeskrivning är viktig för att locka rätt kandidater till din organisation. Många företag stöter på problem redan från början på grund av otillräcklig förberedelse. Här följer en detaljerad genomgång av de viktigaste komponenterna i en effektiv rollbeskrivning.

Specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Detaljerad lista över dagliga uppgifter: Varje position har en unik uppsättning uppgifter. Det är viktigt att detaljerat lista de dagliga uppgifterna så att potentiella kandidater kan förstå vad jobbet innebär på en daglig basis.
 • Beskrivning av det större syftet med rollen: Utöver de dagliga uppgifterna bör en rollbeskrivning förklara hur positionen passar in i organisationens övergripande mål och syfte.

Nödvändiga färdigheter och erfarenheter

 • Tekniska färdigheter och programkunskaper: Specificera vilka tekniska färdigheter och programvarukunskaper som krävs för rollen. Om positionen till exempel är inom IT, ange vilka programmeringsspråk eller mjukvaruplattformar som kandidaten bör vara bekant med.
 • Mjuka färdigheter: Förutom tekniska färdigheter är mjuka färdigheter som kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga viktiga. Det är viktigt att specificera vilka mjuka färdigheter som är önskvärda för rollen.

Förväntade mål och prestandaindikatorer

 • Kortsiktiga och långsiktiga mål: Ange tydligt vad de förväntade resultaten är för positionen på både kort och lång sikt. Detta hjälper kandidater att förstå vad som förväntas av dem och hur deras framgång kommer att mätas.
 • Prestandaindikatorer: Definiera specifika mätbara prestandaindikatorer (KPI:er) som kommer att användas för att utvärdera den anställdas framgång i rollen. Detta kan inkludera försäljningsmål, projektfrister, kundnöjdhetsscores eller andra relevanta mätvärden.

2. Förbise kulturpassning

Att endast fokusera på kandidatens tekniska färdigheter och erfarenheter under rekryteringsprocessen är ett vanligt misstag som kan leda till allvarliga problem inom organisationen. En stark matchning mellan en anställds värderingar och arbetsstil och företagets kultur är avgörande för att främja samarbete och upprätthålla hög arbetsmoral. Här är några djupgående tips för att se till att kulturpassningen inte förbises.

Ställa frågor som avslöjar kandidatens värderingar och arbetsstil

 • Utveckla frågor kring situationer: Frågor som involverar hypotetiska eller tidigare arbetsrelaterade situationer kan ge insikt i hur en kandidat hanterar konflikter, samarbete och beslutsfattande. Detta hjälper till att avslöja om deras värderingar och arbetsstil är i linje med företagets.
 • Fråga om deras idealiska arbetsmiljö: Kandidatens beskrivning av sin idealiska arbetsmiljö kan ge viktiga ledtrådar om deras preferenser för samarbete, självständighet, och kommunikation, samt hur dessa passar in i din organisations kultur.

Inkludera flera teammedlemmar i rekryteringsprocessen

 • Diversifiera intervjupanelen: Att inkludera teammedlemmar från olika delar av organisationen i intervjuerna kan ge en bredare bild av hur väl kandidaten skulle passa in. Diverse perspektiv kan hjälpa till att identifiera potentiella kulturkonflikter eller bekräfta en stark kulturmatch.
 • Gruppintervjuer: Gruppintervjuer eller teamluncher ger kandidaten möjlighet att interagera med framtida kollegor i en mindre formell miljö. Detta kan avslöja mycket om hur väl de naturligt passar in i teamet.

Diskutera företagets kärnvärden under intervjun

 • Förklara och diskutera företagets kärnvärden: Det är viktigt att inte bara nämna företagets kärnvärden utan också ge exempel på hur dessa värden manifesteras i det dagliga arbetet. Att fråga kandidaten hur de ser sig själva bidra till dessa värden kan ge insikt i deras lämplighet.
 • Använd värderingsbaserade frågor: Frågor som direkt relaterar till företagets kärnvärden kan hjälpa till att bedöma en kandidats anpassning. Det ger också kandidaten en klar bild av vad företaget värderar och strävar efter.

 

3. Otillräcklig onboarding

En välplanerad och genomförd onboardingprocess är kritisk för att välkomna nya anställda och snabbt integrera dem som produktiva teammedlemmar. En bristfällig onboarding kan resultera i förvirring, minskad motivation och i värsta fall att den nya medarbetaren väljer att lämna företaget. För att undvika dessa fallgropar och säkerställa en smidig övergång för nya anställda, bör onboardingprocessen omfatta följande komponenter:

En tydlig översikt av företagets mål, kultur och förväntningar

 • Presentera företagets vision och mål: Det är viktigt att från början tydligt kommunicera företagets vision, långsiktiga mål och hur den nya medarbetarens roll bidrar till dessa. Detta hjälper till att skapa en känsla av syfte och tillhörighet.
 • Introduktion till företagskulturen: Ge en ingående förståelse för företagets kärnvärden, arbetskultur och etikett. Detta kan inkludera allt från formella policyer till oformella normer som hur man kommunicerar och samarbetar internt.

Utbildning och resurser som behövs för att utföra jobbet effektivt

 • Jobbspecifik utbildning: Se till att nya anställda får den utbildning och de resurser som krävs för att effektivt utföra sina arbetsuppgifter. Detta bör inkludera teknisk träning, tillgång till nödvändiga verktyg och resurser, samt introduktion till interna system och processer.
 • Mentorskap och support: Tilldela en mentor eller en “buddy” som kan guida den nya medarbetaren genom de första veckorna eller månaderna. Detta skapar en direktkontakt för frågor och support, vilket underlättar en snabbare anpassning till rollen och företaget.

Regelbunden feedback och stöd under de första månaderna

 • Inledande och löpande feedback: Regelbunden feedback är avgörande för att nya medarbetare ska kunna anpassa och förbättra sitt arbete. Inplanera regelbundna incheckningar med deras chef eller mentor för att diskutera framsteg, utmaningar och framtidens möjligheter.
 • Utvärdering och anpassning av onboardingplanen: Se över onboardingprocessen regelbundet för att identifiera förbättringsområden. Att samla in feedback från nyanställda om deras erfarenheter kan hjälpa till att finjustera processen för framtida medarbetare.

 

Slutsats

Att undvika dessa vanliga misstag i anställningsprocessen kräver noggrannhet, förståelse och engagemang. Med hjälp från Exacta kan företag säkerställa att de har rätt verktyg och strategier på plats för att hitta, anställa och behålla rätt talanger. Exactas expertis inom rekrytering och HR erbjuder en ovärderlig resurs för företag som strävar efter att optimera sin personalstrategi och bygga starka team.