Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera

Villkor

Allmänna villkor

§ 1. Allmänt
Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (“Användaravtalet”) mellan Exacta Logistics AB, org. nr. 556624-9354 (“Exacta”) å ena sidan, och användare och/eller köpare av Exactas tjänster (“Kunden”), å andra sidan.

Exacta tillhandahåller Kunden Exacta Start, som är ett publiceringsverktyg för hemsidor, genom vilket Kunden bygger sin egen hemsida som sedan lagras på Exactas webbserver (“Tjänsten”).

Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

För de fall Kunden är underårig (under 18 år) är Användaravtalet endast giltigt om Kunden har erhållit nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden garanterar Exacta att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne accepterar Villkoren i Användaravtalet. Det gäller även i de fall underårig driver UF-företag eller egen rörelse.

§ 2. Tjänstens omfattning
Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Exactas hemsida www.exacta.se/exacta-start. Exacta åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Exactas hemsida, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Exacta tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet.

Exacta förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Exacta ska informera Kunden, via Tjänsten, på Exactas hemsida eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som Exacta genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Exacta informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att Exacta informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Support av Tjänsten tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal av Tjänsten. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Exacta under kontorstid (klockan 08.00 – 16.00, helgfri vardag). Exacta försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Kunden har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Tjänsten.

Exacta lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

§ 3. Ingående av detta Användaravtal
Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden registrerar ett konto på Exactas hemsida Exacta Start.

§ 4. Registrering och behandling av personuppgifter
Exacta samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden som anges i registreringsformuläret (“Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån som krävs för att Exacta ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan Exacta komma att överföra Personuppgifterna till tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. Exacta och/eller Exactas samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten av Exacta eller Exactas samarbetspartners.

Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som Exacta har registrerat om dem och kan när som helst begära att Exacta korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Exacta behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

Vad gäller personuppgifter som Kund samlar in från sina besökare och kunder gäller istället bilagan Personuppgiftsbiträdesavtal.

§ 5. Ångerrätt
Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts. Ångerrätten gäller inte för beställning av domännamn.

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Exacta av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

§ 6. Lösenord och inloggningshandlingar
Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Exacta har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Exacta äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

§ 7. Kundens ansvar
Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Exactas servrar.

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Exactas vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig vidare till att inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänsten, Exactas servrar eller system riskerar att utsättas för tredje mans åverkan genom exempelvis överbelastningsattacker eller liknande. I det fall Exacta har skälig anledning att anta att sådana attacker kan komma att ske med hänsyn till Kundens nyttjande av Tjänsten äger Exacta rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot dataskyddsförordningen (2018:218)), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Kunden inte äger rätt att använda Tjänsten för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, s.k. ”camshower” eller ”strippshower”, försäljning av vapen, droger, rökmixar, cannabinoider eller anabola sterioder. Kunden får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Exactas eller Exactas varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Exactas varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Exacta.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Exactas servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Exacta härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom den hemsida som Kunden skapar genom Tjänsten, sker i enlighet med dataskyddsförordningen (2018:218). För det fall Kunden utnyttjar den E-butikslösning som finns tillgänglig genom Tjänsten, är det Kundens ansvar att säkerställa att all användning av E-butikslösningen sker i enlighet med gällande rätt, inklusive men ej begränsat till marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen och lag om elektronisk handel.

Vid skälig misstanke hos Exacta om att Kunden brutit mot denna punkt 7, äger Exacta rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av kunden från tjänsten utan att Kunden äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

§ 8. Nyttjanderätt till Innehåll
Exacta upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Tjänsten och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående mjukvara) (“Innehållet”). Exacta förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av Exacta eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

Innehållet får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Exacta. Kunden äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Innehållet utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Kunden äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal.

Exacta lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet svarar mot Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

Exacta äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Tjänsten samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Exacta får samla in information enligt ovan. Exacta äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Exacta åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

Kunden har möjlighet att, mot en engångsbetalning om 9.990 kr exklusive Moms (25%), köpa en kopia av Kundens webbplats hos Exacta. Kopian av webbplatsen innehåller alla nödvändiga filer, databas och innehåll som behövs för att upprätta webbplatsen på annan plats eller server. I de fall där Kunden köper en kopia av webbplatsen står det Kunden fritt att använda webbplatsen utan förpliktelse mot Exacta eller detta avtal. Om Kunden önskar köpa en kopia av webbplatsen ska denne kontakta Exacta på Exactas hemsida.

§ 9. Betalningsvillkor
Kund som har ingått avtal om Tjänsten ska till Exacta erlägga betalning i enlighet med Exactas vid var tid gällande pris för Tjänsten som publiceras på Exactas hemsida. Betalningsskyldighet för Tjänsten uppstår då Kunden skapar ett konto för Tjänsten hos Exacta. Exacta förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Exacta har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

I samband med att Kunden skapar ett konto för Tjänsten hos Exacta, ska Kunden ange betalningsperiod för Tjänsten (månadsvis eller årsvis). Kunden betalar alltid mot faktura. Exacta tar inte ut någon fakturaavgift vid betalning mot faktura. Exacta kan komma att utföra sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia. Leverans sker endast till den adress där den betalande Kunden är folkbokförd.

Alla betalningar till Exacta ska erläggas i förskott om inget annat anges. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande ska Exacta äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Exacta, ska Exacta äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Exacta vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24 % plus gällande referensränta.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enlig distans- och hemförsäljningslagen.

§ 10. Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten
Om anspråk riktas mot Exacta eller talan förs mot Exacta på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Exacta skadeslöst för all skada som Exacta åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Exacta om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Exacta, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

§ 11. Ansvarsbegränsning
Exacta ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Exacta ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Exacta kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.

Exactas ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Exactas ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Exacta. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

§ 12. Avtalstid och Uppsägning
Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Exactas hemsida. För Kunder som väljer att betala för en längre period gäller Användaravtalet under tolv (12) månader varefter det automatiskt förlängs om ingen aktiv uppsägning inkommer (“Årsabonnemang”). Kunden måste aktivt inkomma med en skriftlig uppsägning till vår support senast en (1) månad innan abonnemanget löper ut, om ingen uppsägning inkommer förbehåller sig Exacta rätten att förlänga abonnemanget med ytterligare tolv (12) månader.

För Kunder som väljer att betala månadsvis gäller Användaravtalet tillsvidare och förlängs med en (1) månad i taget såvida det inte sägs upp av Kunden senast tio (10) dagar före utgången av den aktuella månaden (“Tillsvidareabonnemang”). Samma uppsägningstider gäller för det fall Kunden vill nedgradera sitt abonnemang eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Kund som önskar säga upp sitt Tillsvidareabonnemang eller teckna nytt Årsabonnemang ska meddela Exacta detta genom att kontakta Exacta på Exactas hemsida. Tillsvidareabonnemang kan sägas upp av Exacta med tre (3) månaders uppsägningstid. Exacta förbehåller sig rätten att utan anledning avböja att ingå nytt Årsabonnemang med Kund, förutsatt att Exacta har informerat Kunden härom senast tre (3) månader före Årsabonnemangets upphörande.

§ 13. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

§ 14. Driftstörning / Kompensation
Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 15. Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Exacta i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Exacta genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

§ 16. Ändringar av Användaravtalet
Med undantag för vad som anges i punkten 2, stycke 2 ska alla ändringar och tillägg till detta Användaravtal, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

§ 17. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten skall avgöras genom skiljedom i Stockholm i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande.

§ 18. Bilagor
Som bilaga till detta avtal ska avtalet Personuppgiftsbiträdesavtal räknas. Det ingås samtidigt som detta avtal.

Personuppgiftsbiträdesavtal

§ 1. Parter
Följande personuppgiftsbiträdesavtal är en bilaga till Exactas allmänna villkor och utgör ett bindande avtal mellan Exacta Logistics AB, org. nr. 556624-9354 (“Personuppgiftsbiträde”) å ena sidan, och användare och/eller köpare av Exactas tjänster (“Personuppgiftsansvarig”), å andra sidan (gemensamt benämnda ”Parterna”).

§ 2. Definitioner
Behandling av personuppgifter
Åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, inhämtande eller användning.
Personuppgiftsansvarig
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde
Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Tredje land
En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Tjänsten
Det publiceringssystem för hemsidor, genom vilket Personuppgiftsansvarig bygger sin egen hemsida som sedan lagras och driftas på Personuppgiftsbiträdets webbserver (“Tjänsten”).

§ 3. Syfte
Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med dataskyddsförordningens (2018:218) krav och enligt vad som överenskommits i detta avtal.

Typen av personuppgifter och vilka kategorier av registrerade som behandlas är sådana som normalt behandlas inom ramen för den verksamhet som Personuppgiftsansvarig bedriver genom Tjänsten. Om Personuppgiftsansvarig behandlar andra kategorier av registrerade eller personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet upplysas särskilt om detta.

§ 4. Instruktioner
Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Utöver detta får Personuppgiftsbiträdet endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner. På begäran från Personuppgiftsbiträdet ska sådana instruktioner vara skriftliga.

§ 5. Personuppgiftsbiträdets åtaganden
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning vid personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifterna till tredje land om adekvat skyddsnivå i mottagarlandet ej kan säkerställas eller om särskilda garantier saknas för att uppgifterna och de registrerades rättigheter skyddas.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och som är bundna av sekretessavtal.

Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att bistå Personuppgiftsansvarig i dennes uppfyllande av sina förpliktelse i egenskap av personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet äger rätt till skälig ersättning för sådant bistånd.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att, inom skälig tid efter begäran, tillhanda dokumentation för att möjliggöra och bidra till granskningar, oavsett om dessa granskningar inletts av Personuppgiftsansvarig eller tredje part. Under inga omständigheter medför detta åtagande en rätt för Personuppgiftsansvarig att bereda sig tillgång till Personuppgiftsbiträdets lokaler, servrar eller på annat sätt få direkt tillgång till information som tillhör, eller annars behandlas av, Personuppgiftsbiträdet. Om Personuppgiftsbiträdets uppfyllande av sina åtaganden enligt detta stycke medför en icke obetydlig arbetsinsats äger Personuppgiftsbiträdet rätt till skälig ersättning för nedlagd arbetstid och andra kostnader.

För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Personuppgiftsbiträdet som rör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man.

§ 6. Anlitande av underbiträden
Personuppgiftsbiträdet får anlita en eller flera underleverantörer (”Underbiträden”) för behandling av Personuppgifter, utan att inhämta särskilt tillstånd från Personuppgiftsansvarig i det enskilda fallet. Detta gäller dock bara under förutsättning att Personuppgiftsbiträdet ingår ett skriftligt underbiträdesavtal med Underbiträdet i fråga, som medför att Underbiträdet har minst motsvarande skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta avtal. Personuppgiftsbiträdet får ge Underbiträdet rätt att i sin tur anlita tredje part, under förutsättning att det sker på samma sätt och med samma skyldigheter som framgår av detta avtal.

Personuppgiftsbiträdet är fullt ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarig för Underbiträdens skyldigheter i fråga om behandling av Personuppgifter, enligt detta avtal.

Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen informera Personuppgiftsansvarig innan ett nytt Underbiträde anlitas för behandling av Personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ska ha rätt att invända mot att ett nytt Underbiträde behandlar Personuppgifter, om det finns godtagbara skäl för detta och Personuppgiftsansvarig meddelar Personuppgiftsbiträdet inom två veckor från att Personuppgiftsbiträdet informerade Personuppgiftsansvarig.

§ 7. Säkerhet
Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Personuppgiftsansvarig är införstådd med Personuppgiftsbiträdets vidtagna säkerhetsåtgärder och åtar sig att särskilt underrätta Personuppgiftsbiträdet om eventuellt känslig data behandlas som kan kräva ytterligare åtgärd. Personuppgiftsbiträdet äger alltid rätt att vägra behandling av personuppgifter som kan kräva ytterligare säkerhetsåtgärder.

Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av dataskyddsförordningens (2018:218) krav på adekvat säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa myndighetsbeslut gällande säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen.

Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller misstanke om personuppgiftsincident.

§ 8. Rättelse och radering av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig kan själv rätta de flesta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter i Tjänsten. I de fall detta inte är möjligt ska Personuppgiftsbiträdet hjälpa till med rättningen efter att Personuppgiftsansvarig meddelat detta skriftligen till Personuppgiftsbiträdet.

Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen.

Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet får vid avtalets upphörande endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen.

§ 9. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med ingången av Exacta:s allmänna villkor, och till och med upphörandet av detsamma eller tills dess att behandlingen av Personuppgiftsansvariges personuppgifter upphört.

§ 10. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

§ 11. Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Personuppgiftsbiträdet i första hand till den av Personuppgiftsansvarig angivna e-postadressen. Personuppgiftsansvarig är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade.

§ 12. Ansvarsbegränsning
Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta avtal ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Personuppgiftsansvarig erlagda avgiften från det att avtalsbrottet skriftligt meddelats Personuppgiftsbiträdet tills dess att bristen åtgärdats eller innevarande avtalsperiod avslutats. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Personuppgiftsansvarig göras gällande mot Personuppgiftsbiträdet. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta avtal inte uppfyller sitt syfte.

§ 13. Tvister och tillämplig lag
Svensk rätt ska vara tillämplig på avtalet. Tvister i anledning av avtalet skall avgöras genom skiljedom i Stockholm i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande.